Amasya Üniversitesi Rektörlüğünce; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2) kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır. 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, (27 Şubat 2018 Salı günü saat 17:00’a kadar.) gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Rektörlüğümüze (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’na) itirazda bulunabilirler.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

 

NOT: Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda elde edilen bilgiler,  Komisyonlarımız tarafından kadroya geçiş işleminin tamamlanmasından önce ayrıca değerlendirilecektir.

 

Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste

Sınava Katılmaya Hak Kazanamayanlara Ait Liste